Groepsuitjes Tilburg respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Groepsuitjes Tilburg verwerkt.

 1. Groepsuitjes Tilburg verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Groepsuitjes Tilburg veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Groepsuitjes Tilburg.
 2. Groepsuitjes Tilburg verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
  • Advisering, bemiddeling en verwijzing
  • Het verlenen van onze diensten, voornamelijk het uitvoeren van de acitiviteiten
  • Het betalingsverkeer van de eventueel geboekte activiteit
  • Marketing- en communicatie activiteiten
 3. Groepsuitjes Tilburg verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkenen vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
  • Achternaam
  • Voornaam
  • Bedrijfsnaam (indien nodig)
  • Adres , Postcode, Woonplaats
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
   Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Groepsuitjes Tilburg omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
 4. Groepsuitjes Tilburg verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
  • Wettelijke verplichting
  • Uitvoering van een overeenkomst
  • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • Gerechtvaardigd belang
 5. Groepsuitjes Tilburg deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan activiteiten die u bij Groepsuitjes Tilburg aanvraagt maar die worden verstrekt door een samenwerkingspartner. Daarnaast kan Groepsuitjes Tilburg persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Groepsuitjes Tilburg uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Groepsuitjes Tilburg ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.
 6. Groepsuitjes Tilburg hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Groepsuitjes Tilburg gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Groepsuitjes Tilburg in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
 7. Groepsuitjes Tilburg bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
 8. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
  Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Groepsuitjes Tilburg – info@groepsuitjestilburg.nl013-7009704.
 9. Op de website(s) van Groepsuitjes Tilburg (https://groepsuitjestilburg.nl/) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, Kiyoh, Facebook of Instagram. Groepsuitjes Tilburg houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
 10. Groepsuitjes Tilburg houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Groepsuitjes Tilburg verkocht aan derden.

  Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Groepsuitjes Tilburg te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Groepsuitjes Tilburg op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

  De website van Groepsuitjes Tilburg maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Groepsuitjes Tilburg geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Groepsuitjes Tilburg heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

  Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 11. Op de website(s) biedt Groepsuitjes Tilburg een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Groepsuitjes Tilburg is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Groepsuitjes Tilburg dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.
 12. Groepsuitjes Tilburg heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Groepsuitjes Tilburg gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).
 13. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met: Groepsuitjes Tilburg – info@groepsuitjestilburg.nl –  013-7009704.

  Dit privacy statement is op 1 maart 2021 vastgesteld.